Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de rekentoets als onderdeel van het eindexamen voortgezet onderwijs te laten vervallen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS.

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 29, vijfde lid, vervalt, onder vernummering van het zesde en zevende lid tot vijfde en zesde lid. BIn artikel 56, tweede lid, wordt «artikel 29, tweede, vierde en vijfde lid» vervangen door «artikel 29, tweede en vierde lid». CArtikel 60 wordt als volgt gewijzigd:1. Het zesde lid vervalt, onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot het zesde tot en met achtste lid. 2. In het zesde en achtste lid (nieuw) wordt «College voor examens» vervangen door «College voor toetsen en examens». DAan het slot van titel IVE wordt een afdeling toegevoegd, luidende:

AFDELING VIII. OVERGANGSRECHT WIJZIGING VAN ONDER ANDERE DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS IN VERBAND MET DE AFSCHAFFING VAN DE REKENTOETS IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS (AFSCHAFFING REKENTOETS VO) (STB. 2020, 233)

Artikel 118

jj. Overgangsrecht afschaffing rekentoets eindexamens.

  1. De eindexamens omvatten voor leerlingen die geen eindexamen in het vak wiskunde afleggen een schoolexamen rekenen. Bij de vaststelling van de opgaven van dit schoolexamen worden de referentieniveaus rekenen in acht genomen die voor de desbetreffende schoolsoorten of voor dan wel binnen leerwegen zijn vastgesteld op grond van artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent dit schoolexamen nadere voorschriften vastgesteld. 3. Dit artikel is ook van toepassing op leerlingen die het eindexamen afleggen aan een school die is aangewezen op grond van artikel 56. 4. Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 118

kk. Overgangsrecht afschaffing rekentoets staatsexamen.

  1. Het staatsexamen, bedoeld in artikel 60, eerste lid, omvat voor kandidaten die geen staatsexamen in het vak wiskunde afleggen een college-examen rekenen. Bij de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT