Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders een aantal wetten te wijzigen zodra die wet in werking treedt; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet toelating zorginstellingen wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel f, komt te luiden: f. instelling:

een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet. 2. Het eerste lid, onderdeel g, vervalt. 3. Het derde lid vervalt. BHet opschrift «Hoofdstuk II. Visie en beleidsregels» en de artikelen 3 en 4 vervallen. CHet opschrift «Hoofdstuk III. Toelating en bouwprocedure» komt te luiden: Hoofdstuk II. Winstoogmerk.DArtikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Een instelling heeft geen winstoogmerk, behoudens de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van instellingen. EDe artikelen 6 tot en met 16 vervallen.FArtikel 17, eerste lid, komt te luiden:1. Het bestuur van een instelling wendt zich tot het College sanering binnen zes weken na bekendmaking van een beslissing tot beëindiging van de uitvoering van bijzondere medische verrichtingen of beëindiging van het gebruik van apparatuur op grond van artikel 6, vijfde lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen. GArtikel 35 komt te luiden:

Artikel 35

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, behoudens artikel 5, zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen. HArtikel 37 komt te luiden:

Artikel 37

Het College sanering is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, eerste en achtste lid, en 18, eerste en tweede lid. IArtikel 39 komt te luiden:

Artikel 39
  1. De artikelen 15, 16 en 37, zoals die artikelen luidden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders, blijven ten aanzien van een instelling van toepassing voor zover die instelling in de periode, voorafgaand aan dat tijdstip aan de in de artikelen 15 en 16 opgenomen verplichtingen diende te voldoen. 2. Ten aanzien van bezwaar en beroep tegen een besluit dat ter handhaving van artikel 13 is genomen voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders, is het recht zoals dat gold onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip van toepassing. JArtikel 63 vervalt.

ARTIKEL II

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1, onderdeel n, komt te luiden:n. financiële derivaten: 1°. financiële contracten waarvan de waarde is afgeleid van een onderliggende waarde of een referentieprijs; 2°. onderdelen van financiële contracten die, op zichzelf beschouwd, financiële contracten als bedoeld onder 1° zijn;. AaIn artikel 2, tweede lid, wordt na «een vorm van zorg» ingevoegd «dan wel een categorie van zorgaanbieders of geen rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische verbanden van zorgaanbieders». BArtikel 16 wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel e wordt de zinsnede «uitvoering van de artikelen 41, 42 en 43;» vervangen door: uitvoering van de artikelen 40a tot en met 43; 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: n. toezicht op de naleving van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen. CNa artikel 40 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 40

a.

  1. De zorgaanbieder draagt zorg voor een eenduidige verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële bedrijfsvoering en legt die verdeling schriftelijk vast. 2. De zorgaanbieder onderscheidt in ieder geval in financiële zin zijn activiteiten op het gebied van de zorgverlening van zijn andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten. 3. Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke financiële derivaten een zorgaanbieder voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden kan aantrekken. 4. In de financiële administratie van de zorgaanbieder zijn ontvangsten, betalingen en de aangetrokken financiële derivaten traceerbaar naar bron en bestemming en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de zorgaanbieder is aangegaan. 5. Het eerste, tweede en vierde lid zijn tevens van toepassing op een geen rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband van zorgaanbieders.

Artikel 40

b.

  1. Een zorgaanbieder verantwoordt zich jaarlijks vóór 1 juni door het openbaar maken van een jaarverantwoording. 2. De jaarverantwoording bestaat uit: a. een financiële verantwoording; b. de op grond van ministeriële regeling bij de financiële verantwoording te voegen informatie, en c. de op grond van ministeriële regeling te vermelden andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder. 3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over: a. de inhoud en inrichting van de financiële verantwoording waaronder de op te nemen toelichting omtrent de door de zorgaanbieder aangetrokken financiële derivaten; b. het door een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep, uit te voeren onderzoek van de financiële verantwoording; c. de wijze waarop de jaarverantwoording openbaar wordt gemaakt. 4. In de ministeriële regelingen, bedoeld in het tweede en derde lid, kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën van zorgaanbieders. 5. In de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede en derde lid, worden zorgaanbieders die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, hebben voldaan aan ten minste twee van de in artikel 395a, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde vereisten, niet aangemerkt als een afzonderlijke categorie waarvoor afwijkende regels worden gesteld. De artikelen 395a, tweede lid, en 398, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing. 6. Dit artikel is tevens van toepassing op een geen rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband van zorgaanbieders. DVoor artikel 79 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78

f.

De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder n, een aanwijzing geven aan een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen die niet voldoet aan het bepaalde bij artikel 5 van die wet. EIn artikel 79, eerste lid, wordt «76 tot en met 78e» vervangen door: 76 tot en met 78f. FIn artikel 82 wordt na «68a» een zinsnede ingevoegd, luidende: , 78f.

ARTIKEL III
Artikel 462

tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek komt te luiden:2. Onder ziekenhuis als bedoeld in lid 1 wordt verstaan een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een gehandicapteninrichting dan wel een afdeling daarvan waar zorg of een andere dienst wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet, alsmede een abortuskliniek in de zin van de Wet afbreking zwangerschap.

ARTIKEL IV

De Geneesmiddelenwet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 18, zevende lid, wordt de zinsnede «in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: in een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet. BArtikel 57, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:a. uitsluitend ter hand mag worden gesteld of mag worden toegediend in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet, of.

ARTIKEL V

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 1, eerste lid, onderdeel c, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 15° door een puntkomma, een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT