Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet aan te passen aan de wijziging van de richtlijn 2019/692 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (Pb EU 2019, L 117); de verordening 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking) (Pb EU 2019, L 158); de verordening 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (Pb EU 2019, L 158); de verordening 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Verordening 2009/714 (Pb EU 2019, L 158); en de verordening 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening nr. 994/2017 (Pb EU 2017, L 280); Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Elektriciteitswet 1998 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. Onderdeel d komt te luiden: d. verordening 2019/943:

verordening 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (Pb EU 2019, L 158); b. Onderdeel al komt te luiden: al. verordening 2019/942:

verordening 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (Pb EU 2019, L 158); c. Onderdeel am komt te luiden: am. Acer:

agentschap als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van verordening 2019/942;d. Aan het slot van het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: bc. verordening 2019/941:

verordening 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (Pb EU 2019, L 158). 2. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd: a. Na «windenergie» wordt ingevoegd «of zonne-energie». b. Er wordt een zin toegevoegd, luidende: De netbeheerder en de producent kunnen meerdere aansluitingen overeenkomen indien dit tot lagere kosten voor de netbeheerder leidt. 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden één of meer windparken of zonneweides op land, of een combinatie daarvan die zich in elkaars onmiddellijke nabijheid bevinden, samen met het bijbehorende stelsel van verbindingen, beschouwd als één productie-installatie en één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, indien: a. ten behoeve van die windparken, zonneweides of een combinatie daarvan gezamenlijk een aanvraag is gedaan bij een netbeheerder om aangesloten te worden op dezelfde aansluiting; en b. de gevraagde aansluitcapaciteit meer bedraagt dan 2 MVA. BIn artikel 4a, vijfde lid, onderdeel a, wordt «verordening 714/2009» vervangen door «verordening 2019/943». CNa artikel 4a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4

b.

Onze Minister is de bevoegde instantie, bedoeld in artikel 3 van verordening 2019/941.DIn artikel 5, vierde lid, onderdeel b, 5c, tweede lid, 7, eerste lid, 16, tweede lid, onderdeel m, en veertiende lid, en 86c, eerste lid, wordt «het Agentschap» telkens vervangen door «Acer». EArtikel 5 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. «verordening 714/2009» wordt telkenmale vervangen door «verordening 2019/943». b. «verordening 713/2009» wordt telkenmale vervangen door «verordening 2019/942». c. «en verordening 1227/2011, alsmede» wordt vervangen door: «verordening 2019/941 en verordening 1227/2011...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT