Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (slotwet)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), en van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA), beide voor het jaar 2017; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot Gegeven te Wassenaar, 11 juli 2018 Willem-Alexander De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (slotwet) (Bedragen x € 1.000)

Ministerie van Financiën (IXB)

(1)

(2)

(3)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2de suppletoire begroting

Artikel

Omschrijving

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

TOTAAL

17.957.733

6.568.021

133.079.000

13.838.526

107.996

5.624.095

– 6.760.041

121.540

5.898.712

Beleidsartikelen

17.638.027

6.248.315

133.026.448

13.791.011

115.190

5.622.665

– 6.633.994

192.878

5.900.190

01

Belastingen

2.924.355

2.924.355

128.510.352

108.835

195.414

4.539.178

2.529

– 1.050

638.977

02

Financiële markten

21.334

21.334

13.927

142.784

7.784

432

– 3.325

– 3.325

– 2.436

03

Financieringsactiviteiten publieke-private sector

169.528

169.528

1.316.590

7.972

– 2.028

1.064.099

47.312

101.250

5.178.282

04

Internationale financiële betrekkingen

983.089

121.757

3.799

13.522.172

– 77.828

0

– 174.903

– 670

2.348

05

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.616.525

88.145

257.092

0

– 17.400

11.200

– 6.598.885

3.395

– 10.259

06

BTW-compensatie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT