Wet van 12 december 2018 tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 12 december 2018 tot wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de bevoegdheid van de burgemeester tot oplegging van een last onder bestuursdwang te verruimen, zodat hij een woning of lokaal of daarbij behorend erf kan sluiten als daar voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die bestemd zijn voor onder meer de productie van harddrugs of grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet komt te luiden: 1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf: a. een middel als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT