Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de al bestaande mogelijkheid beroepsonderwijs en de daaraan verbonden examens op Bonaire in het Papiaments aan te bieden, uit te breiden, zodat het beroepsonderwijs op Bonaire beter in kan spelen op de specifieke behoeften van de lokale arbeidsmarkt en van specifieke (potentiële) werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen maar heel goed nog een stap in hun loopbaanontwikkeling zouden kunnen maken; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS BES

In artikel 7.1.1, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES wordt «de assistentopleiding en de basisberoepsopleiding op Bonaire» vervangen door «een beroepsopleiding op Bonaire» en wordt «de assistentopleiding en de basisberoepsopleiding op Sint Eustatius en Saba» vervangen door «een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT