Wet van 18 december 2019 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 18 december 2019 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Paresto voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 18 december 2019Willem-AlexanderDe Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de dertiende februari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief agentschap)

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

(bedragen x € 1.000)

Art.no.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (X)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

11.395.659

11.035.078

264.617

Beleidsartikelen

9.506.964

9.146.383

256.943

1

Inzet

171.298

195.247

2.907

2

Koninklijke Marine

925.904

925.904

20.396

3

Koninklijke Landmacht

1.520.832

1.520.832

10.375

4

Koninklijke Luchtmacht

847.316

847.316

12.032

5

Koninklijke Marechaussee

436.668

436.668

4.576

6

Investeringen

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT