Wet van 18 december 2019 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 18 december 2019 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houdenhistnootGegeven te ’s-Gravenhage, 18 december 2019Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Uitgegeven de veertiende februari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (bedragen in € 1.000)

(1)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

10.078.250

10.351.909

787.390

Beleidsartikelen

9.255.397

9.529.056

745.940

1

Versterkte internationale rechtsorde

111.696

125.788

2

Veiligheid en stabiliteit

267.433

280.326

1.242

3

Effectieve...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT