Wet van 18 december 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 18Â december 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1Â juli van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1Â juli, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1Â juli van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 18 december 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de veertiende februari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties incidentele suppletoire begroting Â

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

OntvangstenÂ

Totaal

5.421.259

5.560.406

679.437

124.331

123.261

30.808

35.000

35.000

0Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Beleidsartikelen        Â

1

Openbaar bestuur en democratie

59.323

59.323

21.965

1.472

1.472

0

0

0

0

2

Nationale veiligheid

274.253

274.253

13.214

10.653

10.653

1.50...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT