Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) noodzakelijk is de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht te wijzigen; Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE PENSIOENWET

De Pensioenwet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1. De definitie van «bevoegde autoriteiten» komt te luiden: – bevoegde autoriteiten:

nationale autoriteiten van andere lidstaten dan Nederland als bedoeld in artikel 6, onderdeel 8, van richtlijn 2016/2341/EU;. 2. In de definitie van «bijdragende onderneming» wordt «die aan een pensioenfonds, beroepspensioenfonds, premiepensioeninstelling of pensioeninstelling uit een andere lidstaat bijdragen betaalt» vervangen door: die een pensioenregeling aanbiedt of aan een pensioenfonds, premiepensioeninstelling of pensioeninstelling uit een andere lidstaat bijdragen betaalt. 3. In alfabetische volgorde worden de volgende definities ingevoegd: – pensioenbewaarder:

de pensioenbewaarder, bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht; – richtlijn 2016/2341/EU:

richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU L 2016, 354);. 4. In de definitie van «pensioeninstelling uit een andere lidstaat», onderdeel b, wordt «met zelfstandigen» vervangen door: individueel of collectief met zelfstandigen. 5. De definitie van «richtlijn 2003/41/EG» vervalt. B Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 13. Voor de toepassing van de artikelen 63c, 103, eerste en tweede lid, 137, derde lid, onderdeel a, 148a, 149 en 150, onderdeel b, wordt, voor zover het gaat om verzekeren bij een verzekeraar, onder verzekeraar mede verstaan een herverzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. C Artikel 21, eerste lid, komt te luiden: 1. De werkgever draagt er zorg voor dat de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over het sluiten van een pensioenovereenkomst met een werknemer en de start van de verwerving van pensioenaanspraken door de werknemer. De pensioenuitvoerder informeert de werknemer binnen drie maanden na de start van het verwerven van pensioenaanspraken door de werknemer over de kenmerken van de pensioenregeling, waaronder de mogelijkheid te kiezen voor een variabele uitkering, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer kunnen vergen. De werknemer wordt daarbij tevens gewezen op de website van de pensioenuitvoerder en op de mogelijkheid het pensioenregister te raadplegen. D Artikel 38, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het slot van onderdeel d vervalt «en». 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma worden de volgende onderdelen toegevoegd, luidende: f. informatie over de reglementaire pensioenleeftijd; g. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario, met de waarschuwing dat de projecties kunnen verschillen van de definitieve hoogte van de te ontvangen pensioenuitkeringen; h. informatie over de werkgeverspremie en werknemerspremie; i. informatie over garanties; j. informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt; k. voor zover van toepassing, informatie over de dekkingsgraad naar Nederlandse maatstaf; en l. voor zover van toepassing, informatie over de ingehouden kosten. E Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het opschrift wordt «periodiek» vervangen door: jaarlijks. 2. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de aanhef wordt «ten minste een keer in vijf jaar» vervangen door: jaarlijks. b. Aan onderdeel a wordt toegevoegd: , waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario, met de waarschuwing dat de projecties kunnen verschillen van de definitieve hoogte van de te ontvangen pensioenuitkeringen. c. Aan het slot van onderdeel c vervalt «en». d. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma worden de volgende onderdelen toegevoegd, luidende: e. informatie over de reglementaire pensioenleeftijd; f. informatie over garanties; g. informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt; h. voor zover van toepassing, informatie over de dekkingsgraad naar Nederlandse maatstaf; en i. voor zover van toepassing, informatie over de ingehouden kosten. 3. Het tweede lid komt te luiden: 2. De pensioenuitvoerder informeert de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een voor hem relevante wijziging in het pensioenreglement over die wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij de pensioenuitvoerder. 4. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 3. De in het eerste lid bedoelde informatie kan in afwijking van dat lid door de pensioenuitvoerder op zijn website ter beschikking worden gesteld, mits de informatie ten minste een keer in de vijf jaar met inachtneming van artikel 49 wordt verstrekt. Artikel 46a, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing bij het op de website ter beschikking stellen van de informatie. F Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. Aan het slot van onderdeel c vervalt «en». b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma worden twee onderdelen toegevoegd, luidende: e. informatie over garanties; en f. informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt. 2. Het tweede lid komt te luiden: 2. De pensioenuitvoerder informeert de pensioengerechtigde binnen drie maanden na een voor hem relevante wijziging in het pensioenreglement over die wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij de pensioenuitvoerder. G Artikel 45, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het slot van onderdeel c vervalt «en». 2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma worden de volgende onderdelen toegevoegd, luidende: e. voor zover van toepassing, informatie over beleggingsresultaten; en f. voor zover van toepassing, informatie over de structuur van de kosten die door deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden gedragen. H Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden: a. informatie over de gehanteerde aannamen bij de weergave van ouderdomspensioen op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario;. 2. Het vierde lid komt te luiden: 4. De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner op verzoek de informatie in artikel 42, eerste lid. 3. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 5. De pensioenuitvoerder verstrekt de pensioengerechtigde op verzoek een opgave van zijn pensioenrecht, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario. I Artikel 46a wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden: a. informatie over de gevolgen van significante wijzigingen in de technische voorzieningen;. 2. Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 3. Voor zover van toepassing stelt de pensioenuitvoerder op zijn website voor een ieder de verklaring inzake beleggingsbeginselen beschikbaar. 3. In het vijfde lid (nieuw) wordt «de in het eerste en tweede lid bedoelde informatie» vervangen door: de in het eerste tot en met derde lid bedoelde informatie. J In artikel 48, vierde lid, wordt «de mogelijkheden die artikel 46, eerste lid, onderdeel a, biedt» vervangen door: de mogelijkheden die artikel 46 biedt. K In artikel 49 wordt, onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid een lid ingevoegd, luidende: 5. De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde aan wie de informatie elektronisch wordt verstrekt, op verzoek een papieren afschrift van de informatie. L In artikel 70, eerste, derde en vierde lid, wordt «de artikelen 70a tot en met 92» vervangen door: de artikelen 70a tot en met 92a. M Na artikel 90 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 90a. Collectieve waardeoverdracht van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat

  1. Een pensioenfonds of premiepensioeninstelling is met inachtneming van artikel 90 slechts bevoegd over te gaan tot collectieve waardeoverdracht...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT