Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een nadere regeling te treffen met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 3 van de Instellingswet W.R.R. wordt «wederbenoembaar» vervangen door «opnieuw benoembaar».

ARTIKEL II

Aan artikel 3 van de Instellingswet W.R.R. wordt een lid toegevoegd, luidende: 5. In afwijking van het derde lid, tweede volzin, en het vierde lid, is de voorzitter tweemaal terstond opnieuw benoembaar indien deze is benoemd ter vervulling van een plaats die tussentijds is opengevallen binnen een jaar voorafgaand aan het tijdstip waarop degene in wiens plaats de voorzitter is benoemd, zou moeten aftreden.

ARTIKEL III

Deze wet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT