Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het ter implementatie van richtlijn 2014/45/EU noodzakelijk is een periodieke technische controle voor bepaalde landbouw- en bosbouwtrekkers en in verband daarmee een registratie- en kentekenplicht voor alle landbouw- en bosbouwtrekkers in te voeren alsmede dat het wenselijk is die registratie- en kentekenplicht ook in te voeren voor motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en daarnaast geen nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid meer tot het verkeer toe te laten, om mede uitvoering te geven aan richtlijn 2014/47/EU en verordeningen (EU) nr. 167/2013 en (EU) 2016/1628, de verkeersveiligheid te verhogen en snelheidsverhoging en centrale ontheffing mogelijk te maken; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wegenverkeerswet 1994 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 37 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd: a. In de aanhef vervalt «alsmede de door die motorrijtuigen voortbewogen aanhangwagens». b. De onderdelen 2°, 3° en 4° worden vervangen door twee onderdelen, luidende: 2°. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines, en 3°. gehandicaptenvoertuigen. 2. Het tweede lid komt te luiden: 2. Artikel 36 is voorts niet van toepassing op: a. aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om te worden voortbewogen door de in het eerste lid, onderdeel a, onder 1° en 3°, genoemde motorrijtuigen; b. aanhangwagens met een toegestane maximummassa van: 1°. niet meer dan 750 kg; 2°. meer dan 750 kg afkomstig uit een land waar voor deze aanhangwagens geen afzonderlijk kenteken is opgegeven,

met dien verstande dat wanneer een dergelijke aanhangwagen is verbonden met een in Nederland geregistreerd motorrijtuig die aanhangwagen is voorzien van het kenteken dat is opgegeven voor dat motorrijtuig; en c. bij algemene maatregel van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT