Wet van 21 december 2022 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

Wet van 21 december 2022 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 21 december 2022Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van GennipDe Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

Uitgegeven de dertiende januari 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusTabel 1 Nieuwe standen van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

50.808.854

50.611.204

2.300.813

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

1.929.614

1.716.632

206.505

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.901.279

6.905.805

18.232

3

Arbeidsongeschiktheid

9.893

9.893

0

4

Jonggehandicapten

3.763.461

3.763.461

0

5

Werkloosheid

234.511

237.578

0

6

Ziekte en verlofregelingen

57.606

57.606

0

7

Kinderopvang

4.314.657

4.317.157

1.765.766

8

Oudedagsvo...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT