Wet van 21 december 2022 tot vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023

Wet van 21 december 2022 tot vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 21 december 2022Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot

Uitgegeven de negentiende januari 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusVastgestelde begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

165.638

196.454

1.090.372

Beleidsartikelen

1

Versterken rechtsstaat

76.166

76.166

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

62.106

62.106

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

1

28.517

1.090.372

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

1.000

3.300

0

Niet-beleidsartikelen

6

Apparaat

22.924

22.924

0

7

Nog onverdeeld

3.441

3.441

0Vastgestelde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT