Wet van 21 december 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wet van 21 december 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenweking voor het jaar 2022; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 21 december 2022Willem-AlexanderDe Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher

Uitgegeven de veertiende februari 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusTabel 1 Wijziging begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of - ) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of - ) 2e suppletoire begroting

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

TOTAAL

3 670 540

3 265 762

51 574

828 240

233 099

1 730

– 32 041

78 831

21 418

Beleidsartikelen

3 670 540

3 265 762

51 574

828 240

233 099

1 730

– 32 041

78 831

21 418

1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

575 216

550 199

6 264

49 103

5 147

0

6 906

16 106

22 336

2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

636 000

776 880

309 040

29 555

167 139

10 125

3 Sociale vooruitgang

964 068

855 456

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT