Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (Slotwet)

Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (Slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I), alle voor het jaar 2019; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 23 september 2020Willem-AlexanderDe Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de zesde november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) mutaties 1e suppletoire begroting

(3) mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

43.252

43.252

0

909

909

166

0

0

0

Niet-beleidsartikelen

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.354

8.354

0

0

0

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

28.914

28.914

0

721

721

0

0

0

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.984

5.984

0

188

188

166

0

0

0

Art.

Omschrijving

(4) Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

(6) Slotverschillen (6) = (5)-(4)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

44.161

44.161

166

43.900

43.900

166

– 261

– 261

0

Niet-beleidsartikelen

1

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.354

8.354

0

8.330

8...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT