Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2019 (Slotwet)

Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2019 (Slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkering wordt voor het uitkeringsjaar 2019 vastgesteld op € 2.146.168.000.

De verplichtingenbedragen zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen voor het uitkeringsjaar 2019 zijn respectievelijk € 0 en € 352.887.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 23 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. OllongrenDe Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de zesde november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties le suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

provinciefonds

2.407.659

2.407.659

2.407.659

11.686

11.729

11.729

79.753

79.753

79.753

Wijziging van de begrotingsstaat van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT