Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Staten-Generaal voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 23 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zestiende november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Begrotingsstaat voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting)

Wijziging begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

172.135

172.135

4.215

19.630

19.630

– 350

Beleidsartikelen

01

Wetgeving en controle Eerste Kamer

13.303

13.303

140

4.224

4.224

0

02

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

32.396

32.396

86

0

0

0

03

Wetgeving en controle Tweede Kamer

124.928

124.928

3.966

9.029

9.029

– 327

04

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.508

1...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT