Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 23 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Uitgegeven de vierentwintigste november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. GrapperhausWijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

10.084.850

10.358.509

787.390

230.479

212.198

19.875

Beleidsartikelen

9.261.997

9.535.656

745.940

151.104

132.823

7.075

1

Versterkte internationale rechtsorde

111.696

125.788

810

1.153

2

Veiligheid en stabiliteit

267.433

280.326

1.242

7.998

– 8.989

0

3

Effectieve Europese samenwerking

8.825.395

9.069.744

693.824

123.632

114.571

0

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

57.473

59.798

50.874

18.664

26.088

7.075

Niet-beleidsartikelen

822.853

822.853

41.450

79.375

79.375

12.800

5

Geheim

0

0

0

0

0

0

6

Nog onverdeeld

3.027

3.027

1.973

1.973

7

Apparaat

819.826

819.826

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT