Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 24 januari 2018 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2017; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houdenhistnoot Gegeven te Wassenaar, 24 januari 2018 Willem-Alexander De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de negende februari 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

41.421

41.421

0

Niet-beleidsartikelen

41.421

41.421

0

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

8.009

8.009

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

27.684

27.684

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.728

5.728

0

Art.

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

724

724

62

Niet-beleidsartikelen

724

724

62

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

605

605

29

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

11...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT