Wet van 25 augustus 2023 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wet van 25 augustus 2023 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2023; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 25 augustus 2023Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, S.A.M. Kaag

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusWijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. NvW)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

25.428.966

14.179.542

201.164.293

16.342.880

1.002.319

11.930.371

Beleidsartikelen

1

Belastingen

3.059.245

3.197.340

196.089.253

326.652

39.696

11.580.275

2

Financiële markten

1.031.101

1.031.101

8.459

129

129

69

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

2.411.862

2.411.862

1.124.850

15.035.141

607.900

228.458

4

Internationale financiële betrekkingen

2.969.354

595.227

16.534

23...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT