Wet van 25 augustus 2023 tot jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022

Wet van 25 augustus 2023 tot jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), en van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA), beide voor het jaar 2022; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

a.

In artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 wordt voor «oordeel» ingevoegd «gemotiveerde» en wordt na «daarover» ingevoegd «naar het onverwijlde oordeel van de Staten-Generaal deugdelijk».

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 25 augustus 2023Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, S.A.M. Kaag

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusArtikel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (incl. NvW) (3)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

25.013.738

11.183.192

187.834.085

1.720.861

1.317.232

– 4.516.093

– 596.393

237.181

3.959.335

Beleidsartikelen

1

Belastingen

3.288.160

3.098.706

182.309.112

9.771

4.071

– 5.029.198

11.604

– 29.880

3.429.273

2

Financiële markten

– 540.904

27.997

9.705

25.351

25.551

24.440

1.625

1.625

0

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

5.028.425

618.425

1.499.963

259.026

941.943

314.240

– 4.073.185

1.065.239

340.897

4

Internationale financiële betrekkingen

1.043.419

402.972

165.107

702.764

199.911

159.919

6.996.141

291

0

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen

10.089.941

221.941

131.076

– 15

– 15

– 1.685

– 3.431.026

101.974

69.000

6

Btw-...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT