Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (slotwet)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 26 september 2014 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)en van de begrotingsstaat inzake de agentschap van dit ministerie, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 69, en gewijzigd bij de wet van 19 juni 2013, Stb. 327, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. 89; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden Euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot Gegeven te Apeldoorn, 26 september 2014 Willem-Alexander De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2014 De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van 26 september 2014, Stb. 407

Begroting 2013

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) Bedragen in EUR 1.000

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.809.031

787.150

472.522

0

– 538.486

– 102.120

Beleidsartikelen

8.005.215

728.524

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

94.041

109.551

18.412

2.056

14.731

– 2.139

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

234.511

253.494

1.167

11.481

3.290

– 10.468

– 15.454

3

Versterkte Europese samenwerking

7.412.138

7.580.467

685.267

474.653

474.653

– 468.531

– 480.735

– 111.344

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

0

2.300

0

– 1.300

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer

15.964

15.964

41.300

5

– 325

1.483

1.483

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

41.362

43.439

790

– 853

– 2.054

16.955

15.326

Niet-beleidsartikelen

803.816

58.626

– 5.098

0

– 55.667

9.224

9

Geheim

pm

pm

162

162

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

33.597

33.597

– 15.218

– 15.218

– 14.579

– 14.579

11

Algemeen

702.951

770.219

58.626

24.563

9.958

– 26.268

– 41.088

9.224

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of 1)

(+ = tekortschietend geraamd)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

8.743.067

685.030

8.597.836

758.601

– 145.231

73.571

Beleidsartikelen

8.000.016

617.180

7.899.543

643.308

– 100.473

26.128

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

127.184

109.468

0

116.445

106.338

– 10.739

– 3.130

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

235.524

241.330

1...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT