Wet van 26 september 2014, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (slotwet)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 26 september 2014, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 34, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. 78; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2013 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaatskosten (artikelnummer 95) aangehouden.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot Gegeven te Apeldoorn, 26 september 2014 Willem-Alexander De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de dertiende november 2014 De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting en ISB

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting    

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten  

TOTAAL  

34.352.608

1.190.482  

822.086

– 31.766  

2.021

80.562                        

Beleidsartikelen  

34.107.453

1.189.915  

615.956

– 31.766  

190.775

80.562

01

Primair onderwijs

9.726.096

9.727.312

1.661

283.313

283.203

0

147.327

136.732

35.000

03

Voortgezet onderwijs

7.043.703

7.074.820

1.361

312.560

312.560

0

153.331

49.007

18.000

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.564.888

3.500.665

0

72.793

35.065

0

– 6.403

– 19.192

13.500

06

Hoger beroepsonderwijs

2.608.146

2.603.548

1.213

156.197

8.398

4.768

– 5.696

– 1.164

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.060.547

4.018.288

16

149.029

42.572

0

– 38.138

3.518

146

08

Internationaal beleid

8.573

16.969

99

927

79

0

388

0

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

437.534

437.534

0

– 52.779

– 52.779

0

16.505

– 25.695

7.000

11

Studiefinanciering

4.039.626

4.039.626

763.301

23.887

23.887

– 37.005

71.759

71.759

5.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

115.298

115.298

6.189

– 3.184

– 3.184

– 1.469

– 5.000

– 5.000

0

13

Lesgelden

7.000

7.000

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT