Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de Wet basisregistratie ondergrond ten aanzien van de regeling aangaande de authentieke modellen en de kwaliteitscontrole alsmede op enkele andere onderdelen te wijzigen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet basisregistratie ondergrond wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In de begripsomschrijving van «bronhouder» wordt na «Onze Minister» ingevoegd «die het aangaat». 2. In de begripsomschrijving van «maker van de authentieke modellen» wordt na «Onze Minister» ingevoegd «die het aangaat». 3. In de begripsomschrijving van «Onze Minister» wordt «Onze Minister van Infrastructuur en Milieu» vervangen door «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties». 4. De definitie van «Organisatie» met de bijbehorende begripsomschrijving vervalt. BArtikel 6 komt te luiden:

Artikel 6
  1. Bij regeling van Onze Minister wordt een beheerder aangewezen, die is belast met het operationeel beheer van de basisregistratie ondergrond. 2. Onze Minister kan aan de beheerder van de basisregistratie ondergrond mandaat verlenen van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 33, tweede en derde lid, 34 en 35. CArtikel 7 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te luiden: 1. Onze Minister die het aangaat geeft, in overeenstemming met Onze Minister, een door hem aangewezen partij opdracht tot het maken of actualiseren van een authentiek model. 2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot het tweede lid. 3. Na het tweede lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld over het maken en actualiseren van modellen. DArtikel 8 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te luiden: 1. Onze Minister controleert ten minste eens per drie jaar het operationeel beheer, bedoeld in artikel 6, en de wijze van uitvoering van artikel 7, eerste lid, door de op grond...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT