Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Wet van 27 september 2017 tot wijziging van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2016. Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot Gegeven te Wassenaar, 27 september 2017 Willem-Alexander De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Uitgegeven de zesde oktober 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Departementale begrotingsstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

11.683.587

11.700.989

1.711.185

1.317.258

1.318.158

422.016

235.855

235.855

287.797

Beleidsartikelen

11.106.268

11.115.753

1.619.267

1.191.061

1.191.961

457.016

494.183

494.183

160.989

31

Nationale Politie

5.189.705

5.199.190

500

247.471

248.371

0

148.228

148.228

17.403

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.467.565

1.467.565

231.900

23.186

23.186

0

115.197

115.197

– 23.800

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

665.578

665.578

1.235.298

4.333

4.333

244.616

77.553

77.553

– 73.907

34

Straffen en Beschermen

2.647.871

2.647.871

98.069

59.566

59.566

0

178.599

178.599

– 2.401

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

257.151

257.151

0

– 5.292

– 5.292

0

– 1.874

– 1.874

663

37

Vreemdelingen

878.398

878.398

53.500

861.797

861.797

212.400

– 23.520

– 23.520

243.031

Niet-Beleidsartikelen

577.319

585.236

91.918

126.197

126.197

– 35.000

– 258.328

– 258.328

126.808

91

Apparaat kerndepartement

400.647

408.564

51.918

4.678

4.678

– 35.000

30.586

30.586

166.808

92

Nominaal en onvoorzien

173.605

173.605

40.000

121.519

121.519

0

– 288.914

– 288.914

– 40.000

93

Geheim

3.067

3.067

0

0

0

0

0

0

0

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

Realisatie

Slotwetmutaties

(6) = (5) – (4)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

13.236.700

13...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT