Wet van 27 september 2017 jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016

Wet van 27 september 2017 jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2016; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot Gegeven te Wassenaar, 27 september 2017 Willem-Alexander De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de dertiende oktober 2017 De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

10.109.867

4.894.512

6.783.470

14.246.853

405.704

– 3.428.541

– 3.673.667

– 9.859

56.181

Beleidsartikelen

9.729.624

4.514.269

6.750.944

14.160.628

319.479

– 3.429.991

– 3.623.365

40.443

60.826

11

Goed functionerende economie en markten

183.401

184.622

59.934

1.354

1.354

55.100

7.506

7.901

– 8.956

12

Een sterk innovatievermogen

488.218

528.564

45.449

3.332

2.579

4.175

24.074

703

– 424

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1.836.110

265.166

61.952

765.603

– 1.097

– 343

15.986

22.042

1.993

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

5.432.919

1.820.326

6.386.411

13.140.940

65.540

– 3.597.000

– 3.785.320

– 12.540

– 10.383

15

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

98.900

98.900

– 18.459

– 18.459

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

636.548

544.121

64.078

13.199

5.111

– 9.023

107.700

106.604

78.467

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

842.665

796.001

75

– 2.665

– 2.665

11.047

11.105

0

18

Natuur en Regio

151.579

210.728

100.957

– 6.181

– 9.602

18.300

12.173

– 3.793

11.763

19

Toekomstfonds

158.184

164.741

32.088

146.146

159.359

98.800

1.928

– 73.120

– 11.634

Niet-beleidsartikelen

380.243

380.243

32.526

86.225

86.225

1.450

– 50.302

– 50.302

– 4.645

40

Apparaat

380.243

380.243

32.526

– 11.758

– 11.758

1.450

47.681

47.681

– 4.645

41

Nominaal en Onvoorzien

97.983

97.983

– 97.983

– 97.983

0

Art.

Omschrijving

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

(5)

Realisatie

(6)=(5)-(4)

Slotwetmutaties

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

20.683.053

5.290.357

3.411.110

21.581.231

5.055.932

3.197.153

898.178

– 234.425

– 213.957

Beleidsartikelen

20.266.887

4.874.191

3.381.779

21.157.653

4.632.354

3.169.411

890.766

– 241.837

– 212.368

11

Goed functionerende economie en markten

192.261

193.877

106.078

193.012

194.204

103.840

751

327

– 2.238

12

Een sterk innovatievermogen

515.624

531.846

49.200

505.875

527.689

56.154

– 9.749

– 4.157

6.954

13

Een excellent ondernemingsklimaat

2.617.699

286.111

63.602

1.063.313

278.569

56.243

–...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT