Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (slotwet)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 27 september 2019Willem-AlexanderDe Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

42.284

42.284

0

803

803

7

Niet-beleidsartikelen

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

8.152

8.152

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

28.287

28.287

0

626

626

7

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.845

5.845

0

177

177

0

Art.

Omschrijving

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

– 1

– 1

0

43.086

43.086

7

Niet-beleidsartikelen

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

0

0

0

8.152

8.152

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

0

0

0

28.913

28.913

7

3

Doorbelaste uitgaven van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT