Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Slotwet)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 27 september 2019, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Â december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 27 september 2019Willem-AlexanderDe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van EngelshovenDe Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000) Â

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Artikel

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd Â

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

OntvangstenÂ

TOTAAL

39.977.302

40.383.779

1.380.627

1.973.692

1.362.320

– 63.927

703.696

734.983

40.280

42.654.690

42.481.082

1.356.980Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

19.853.545

20.148.798

1.143.075

1.211.992

858.803

– 39.752

392.074

478.264

– 4.606

21.457.611

21.485.865

1.098.717

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.449.579

4.496.879

3.000

225.094

129.656

0

– 129.888

– 19.776

2.765

4.544.785

4.606.759

5.765

06

Hoger beroepsonderwijs

3.215.709

3.140.498

1.213

208.599

120.531

0

33.012

4.107

650

3.457.320

3.265.136

1.863

07

Wetenschappelijk onderwijs

4.753.943

4.696.066

16

334.153

163.084

0

– 43.297

1.128

150

5.044.799

4.860.278

166

08

Internationaal beleid

11.116

11.716

99

807

927

0

– 2.247

– 29

0

9.676

12.614

99

11

Studiefinanciering

5.373.215

5.373.215

896.901

145.861

145.861

– 46.627

791.791

791.791

– 20.000

6.310.867

6.310.867

830.274

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.501

89.501

2.415

4.200

4.200

1.270

– 12.509

– 12.509

0

81.192

81.192

3.685

13

Lesgelden

6.555

6.555

238.269

117

117

– 580

5.446

5.446

10.000

12.118

12.118

247.689

14

Cultuur

398.142

787.883

494

73.298

76.252

6.185

28.059

– 9.003

609

499.499

855.132

7.288

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.027.309

1.008.396

101

200.217

197.547

0

13.518

12.592

0

1.241.044

1.218.535

101

25

Emancipatie

5.831

15.444

0

– 533

450

0

754

– 2.919

0

6.052

1...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT