Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2018 (Slotwet)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2018 (Slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 27 september 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zesde november 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

5.244.722

5.455.381

668.894

320.460

319.925

140.974

524.422

359.274

649.658

Beleidsartikelen

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

22.862

22.862

0

– 13.237

– 13.237

2.758

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

3.556

3.556

500

12.158

12.158

0

3

Woningmarkt

4.157.089

4.157.089

487.000

– 35.260

– 35.260

5.100

564.068

564.035

577.140

4

Woonomgeving en bouw

52.486

247.486

91

109.731

109.731

0

– 30.786

– 185.786

950

5

Ruimte en omgeving

91.576

107.235

8.824

29.721

29.721

0

– 25.391

– 36.041

2.000

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

148.520

148.520

513

36.401

35.866

6.661

9.841

10.376

10.710

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

1.000

1.000

0

– 682

– 682

0

8

Kwaliteit Rijksdienst

19.535

19.535

0

48.566

48.566

36.500

9.376

9.376

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

5.810

5.810

52.194

5.026

5.026

50.216

Niet beleidsartikelen

11

Centraal apparaat

342.156

342.156

15.280

78.366

78.366

39.129

17.945

17.945

0

12

Algemeen

10.265

10.265

0

2.140

2.140

890

– 217

– 217

5.884

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

17.567

17.567

0

– 23.679

– 23.679

0

14

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(5)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)–(4)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

6.089.604

6.134.580

1.459.526

6.007.089

5.951.401

1.343.470

– 82.515

– 183.179

– 116.056

Beleidsartikelen

1

Openbaar bestuur en democratie

38.545

38.545

24.723

40.314

37.196

25.025

1.769

– 1.349

302

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

264.881

264.881

13.214

260.757

265.091

16.233

– 4.124

210

3.019

3

Woningmarkt

4.685.897

4.685.864

1.069.240

4.511.926

4.518.316

957.719

– 173.971

– 167.548

– 111.521

4

Woonomgeving en bouw

131.431

171.431

1.041

231.354

176.053

470

99.923

4.622

– 571

5

Ruimte en omgeving

95.906

100.915

10.824

113.283

107.456

11.065

17.377

6.541

241

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

194.762

194.762

17.884

188.839

188.841

18.911

– 5.923

– 5.921

1.027

7

Arbeidszaken overheid

27.635

27.635

575

27.379

26.403

1.432

–...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT