Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 27 september 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), voor het jaar 2019; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2019 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 27 september 2019Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

Uitgegeven de veertiende november 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (Eerste suppletoire begroting)

(bedragen in EUR 1.000)

(1)

(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

9.742.702

9.976.656

459.511

– 52.148

– 27.501

– 307.512

Beleidsartikelen

8.953.058

9.210.048

433.061

– 82.778

– 78.167

– 327.512

1

Versterkte internationale rechtsorde

105.487

123.487

17.668

5.094

2

Veiligheid en stabiliteit

275.449

291.000

1.242

– 12.255

1.831

0

3

Effectieve Europese samenwerking

8.520.360

8.745.255

383.929

– 103.984

– 103.984

– 331.371

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

51.762

50.306

47.890

15...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT