Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2015 (slotwet)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2015 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2015; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot Wassenaar, 28 september 2016 Willem-Alexander De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de negentiende oktober 2016 De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2015 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

40.085

40.085

0

233

233

57

Niet-beleidsartikelen

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.659

7.659

0

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.826

26.826

0

103

103

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.600

5.600

0

130

130

57

Art.

Omschrijving

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

712

712

0

41.030

41.030

57

Niet-beleidsartikelen

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

43

43

0

7.702

7.702

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

625

625

0

27.554

27.554

0

3

Doorbelaste...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT