Wet van 28 september 2022, houdende jaarverslag en Slotwet van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

Wet van 28 september 2022, houdende jaarverslag en Slotwet van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 28 september 2022Willem-AlexanderDe Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher

Uitgegeven de tweede november 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusWijziging van de begrotingsstaten van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of - ) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of - ) 2e suppletoire begroting

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

TOTAAL

1 573 325

3 064 088

56 661

844 302

11 796

– 2 430

342 134

79 618

3 062

Beleidsartikelen

1 573 325

3 064 088

56 661

844 302

11 796

– 2 430

342 134

79 618

3 062

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

304 533

513 365

6 264

194 068

7 586

0

14 031

21 004

6 000

2

Duurzame ontwikkeling,voedselzekerheid, water en klimaat

514 813

735 277

247 379

– 8 181

212 740

26 627

3

Sociale vooruitgang

212 015

744 709

255 194

47 728...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT