Wet van 28 september 2022 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wet van 28 september 2022 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 28 september 2022Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de vierde november 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusWijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

11.691.848

11.807.800

965.770

1.158.936

1.131.012

278.987

Beleidsartikelen

10.711.739

10.862.691

902.590

1.063.602

1.035.678

292.767

1

Versterkte internationale rechtsorde

114.112

123.822

56.745

11.010

2

Veiligheid en stabiliteit

276.987

282.496

1.000

– 23.823

– 14.072

0

3

Effectieve Europese samenwerking

10.265.666

10.402.889

868.916

1.022.551

1.020.753

278.467

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

54.974

53.484

32.674

8.129

17.987

14.300

Niet-beleidsartikelen

980.109

945.109

63.180

95.334

95.334

– 13.780

5

Geheim

0

0

0

0

0

0

6

Nog onverdeeld

2.868

2.868

– 1.544

– 1.544...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT