Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de berekeningswijze van de maximale huursomstijging te wijzigen en het mogelijk te maken lokaal een hoger percentage af te spreken; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Woningwet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 49, eerste lid, derde zin, wordt «bedoeld in artikel 54, eerste lid» vervangen door «bedoeld in artikel 54, eerste lid, eerste zin». BArtikel 54 wordt als volgt gewijzigd:1. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende:

In de afspraken, bedoeld in artikel 44, tweede lid, kan voor de in de betrokken gemeente gelegen woningen ten hoogste een bij ministeriële regeling bepaald hoger percentage worden overeengekomen. 2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b wordt na «toegelaten instelling» ingevoegd «of aan een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT