Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), voor het jaar 2019 en vastgesteld bij de wet van 19 december 2018, Stb. 14, laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 juli 2019, Stb 273; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 29 januari 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de dertiende februari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

(Tweede suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

36.096.842

36.132.349

1.870.949

2.846.349

2.834.982

9.262

199.070

179.186

66.647

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

952.905

951.468

24.000

– 139.570

– 139.542

– 7.000

8.196

7.896

– 4.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

7.031.743

7.073.146

2.572

– 197.832

– 206.293

9.549

88.733

72.508

15.103

3

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT