Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

 
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 29Â januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2019; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1Â december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 29 januari 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de veertiende februari 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting)

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting  Â

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

OntvangstenÂ

Totaal

121.353

121.353

5.865

10.381

10.381

25

4.875

2.808

338Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Beleidsartikelen

121.353

121.353

5.865

7.031

7.031

25

8.225

6.158

338

1

Raad van State

59.844

59.844

1.950

3.766

3.766

0

1.937

1.937

0

2

Algemene Rekenkamer

30.223

30.223

1.217

1.035

1.035

0

1.127

1.127

163

3

De Nationale ombudsman

17.961

17.961

2.189

543

543

0

957

957

175

4

Kanselarij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT