Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 29 januari 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 29 januari 2020Willem-AlexanderDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de achttiende maart 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. GrapperhausTabel 1

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Investeren in waterveiligheid

287.975

407.172

165.848

98.226

– 30.601

– 5.084

– 14.977

152.718

43.675

02

Investeren in zoetwatervoorziening

24.655

25.244

3.000

13.901

14.766

0

– 28.973

– 31.439

– 3.000

03

Beheer, onderhoud en vervanging

148.802

180.288

40.376

1.205

– 3.139

13.165

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

11.548

32.467

6.987

7.193

4.389

– 13.801

051

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

312.072

313.272

– 5.957

6.816

26.494

– 2.918

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

874.038

– 4.491

7.818

07

Investeren in waterkwaliteit

112.564

84.443

36.541

21.352

371

– 103.762

– 69.155

77

Subtotaal

897.616

1.042.886

1.042.886

190.074

20.731

– 9.204

– 119.968

48.570

48.570

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

2...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT