Wet van 30 januari 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 30 januari 2019 tot wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houdenhistnootGegeven te ’s-Gravenhage, 30 januari 2019Willem-AlexanderDe Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

42.284

42.284

0

Niet-beleidsartikelen

42.284

42.284

0

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

8.152

8.152

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

28.287

28.287

0

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.845

5.845

0

Art.

Omschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

803

803

7

Niet-beleidsartikelen

803

803

7

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

0

0

0

2

Functionele uitgaven van de Koning

626

626

7

3

Doorbelaste uitgaven van andere...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT