Wet van 5 februari 2020 tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 5 februari 2020 tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU L 345) noodzakelijk is om aanvullende bevoegdheden te introduceren voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van de regels ter bescherming van consumenten en de handhaving van die regelgeving; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

(WET HANDHAVING CONSUMENTENBESCHERMING).

De Wet handhaving consumentenbescherming wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:1. De lettering van de onderdelen in de opsomming vervalt. 2. De punt aan het slot van het laatste onderdeel van de opsomming wordt vervangen door een puntkomma. 3. De onderdelen in de opsomming worden alfabetisch gerangschikt. 4. De onderdelen over «intracommunautaire inbreuk» en «verordening 2006/2004» vervallen. 5. In het onderdeel over «andere overheidsinstantie» wordt «artikel 4, tweede lid, van verordening 2006/2004» vervangen door «artikel 6, eerste lid, van verordening 2017/2394». 6. In het onderdeel over «bevoegde autoriteit» wordt «artikel 3, onderdeel c, van verordening 2006/2004» vervangen door «artikel 3, onderdeel 6, van verordening 2017/2394». 7. In het onderdeel over «verbindingsbureau» wordt «artikel 3, onderdeel d, van verordening 2006/2004» vervangen door «artikel 3, onderdeel 7, van verordening 2017/2394». 8. De volgende onderdelen worden in de alfabetische rangschikking ingevoegd: aanbieder van een hostingdienst:

een aanbieder van een dienst die eruit bestaat door een aanbieder van inhoud verstrekte informatie op verzoek van die aanbieder van inhoud op te slaan en de opgeslagen informatie aan derden beschikbaar te stellen; aangewezen instantie:

een aangewezen instantie als bedoeld in artikel 3, onderdeel 8, van verordening 2017/2394;inbreuk binnen de Unie:

een inbreuk als bedoeld in artikel 3, onderdeel 5, van verordening 2017/2394;online interface:

online interface als bedoeld in artikel 3, onderdeel 15, van verordening 2017/2394;schade aan de collectieve belangen van consumenten:

daadwerkelijke of mogelijke schade aan de belangen van een aantal consumenten als bedoeld in artikel 3, twaalfde lid, van verordening 2017/2394 die nadeel ondervinden van inbreuken of inbreuken binnen de Unie; verordening 2017/2394:

verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU L 345);. 9. De puntkomma aan het slot van het laatste onderdeel van de opsomming wordt vervangen door een punt. B1. In de artikelen 2.2, 2.3, tweede lid, 2.6, eerste lid, 2.9, 2.23, eerste en tweede lid, 3.1, eerste lid, 3.2, eerste lid, 3.4, eerste en tweede lid, 3.4a, eerste lid, 3.6, tweede lid, 3.8, tweede lid, 3.12, tweede lid, en 4.4 wordt «intracommunautaire inbreuk» telkens vervangen door «inbreuk binnen de Unie» en in de artikelen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT