Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de hoeveelheid fosfaatrechten te reduceren en dat het daartoe wenselijk is de afroming bij overgang van een fosfaatrecht tijdelijk te verhogen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Meststoffenwet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 32a, eerste lid, wordt «90 procent» vervangen door «80 procent».BNa artikel 75 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 75

a.

Artikel 32

a, eerste lid, zoals dat luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van het onderhavige artikel, blijft van toepassing op de overgang van een fosfaatrecht, of gedeelte daarvan, waarvan voor dat tijdstip een kennisgeving als bedoeld in artikel 27, eerste lid, heeft plaatsgevonden. CNa artikel 77a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 77

b.

Uiterlijk twee weken nadat het totaal aantal fosfaatrechten niet meer bedraagt dan het fosfaat productie plafond, bedoeld in de staatssteunbeschikking van de Europese Commissie van 19 december 2017 (C(2017) 8483), wordt bij koninklijk besluit in artikel 32a, eerste lid, «80 procent» vervangen door «90 procent».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT