Wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat objectieve, betrouwbare en vergelijkbare studiekeuze-informatie wordt verzameld en verspreid en onderzoek wordt gedaan naar studenttevredenheid en -betrokkenheid en daartoe enquêtes worden afgenomen onder studenten; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:ANa artikel 7.15 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7.15

a. Studiekeuze-informatie en onderzoek naar studenttevredenheid.

  1. Onze Minister wijst een rechtspersoon aan die op het terrein van het hoger onderwijs tot taak heeft het verzamelen en kosteloos verspreiden van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid en -betrokkenheid. 2. De rechtspersoon neemt in verband met zijn taak enquêtes af onder studenten. 3. Onze Minister trekt de aanwijzing in ieder geval in indien de rechtspersoon niet langer: a. zijn taak naar behoren uitoefent; b. voldoet aan hetgeen bij of krachtens de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald; c. voldoet aan in de aanwijzing gestelde eisen met betrekking tot toezicht en verantwoording; of d. het overleg, bedoeld in het vierde lid, in voldoende mate pleegt. 4. De rechtspersoon pleegt over de uitoefening van haar taak geregeld overleg met de vertegenwoordiging van de instellingen voor hoger onderwijs en met de daarvoor in aanmerking komende belangenorganisaties van studenten. 5. Ten behoeve van de enquêtes, bedoeld in het tweede lid, worden aan de rechtspersoon gegevens verstrekt door het instellingsbestuur: a...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT