Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van het Gemeentefonds voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële- verhoudingswet (Fvw) ter zake van de algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2020 gewijzigd in € 26.523.201.000.

De verplichtingenbedragen in artikel 5, tweede lid, van de Financiële- verhoudingswet voor de integratie-uitkeringen en de decentralisatie- uitkeringen zijn respectievelijk € 4.728.117.000 en € 1.508.985.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 juni 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 7 oktober 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. OllongrenDe Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Uitgegeven de zesde november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Gemeentefonds (B) voor het jaar 2020 (incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen1

Mutaties 1e...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT