Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 8 april 2020 tot goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden; dat het voorts noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van het genoemde Protocol, in hoofdzaak door middel van wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, de Wet op de economische delicten, de Wet op de accijns en de Uitleveringswet; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten, waarvan de Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad 2014, 155, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.

ARTIKEL II

De Tabaks- en rookwarenwet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 1, eerste lid, wordt in de alfabetische rangschikking het volgende onderdeel ingevoegd «Protocol:

Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155);». BOnder vernummering van paragraaf 6 en 7 tot paragraaf 7 en 8, wordt na artikel 10 een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 6. Voorschriften ter uitbanning van illegale handel

Artikel 11
  1. Producenten, importeurs en exporteurs van tabak, tabaksproducten en tabaksproductieapparaten als bedoeld in artikel 90a, tweede lid, van de Wet op de accijns, nemen voorafgaand aan en bij het onderhouden van zakelijke relaties voldoende zorgvuldigheid in acht door hun klanten te identificeren als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Protocol. 2. Producenten, importeurs en exporteurs van tabak, tabaksproducten en tabaksproductieapparaten als bedoeld in artikel 90a, tweede lid, van de Wet op de accijns, administreren de verkoop aan hun...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT