Wet van 8 juli 2020, houdende samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Wet van 8 juli 2020, houdende samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen te voegen tot de nieuwe gemeente Eemsdelta; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en rechtsopvolging

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Eemsdelta ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Eemsdelta wordt de op te heffen gemeente Delfzijl aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum wordt de nieuwe gemeente Eemsdelta aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling: a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen; b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen; c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

§ 2. Wijziging andere wetten

Artikel 5

Met ingang van de datum van herindeling wordt in bijlage II bij de Crisis- en herstelwet, onder categorie Aa. Overige ruimtelijke projecten, in de tweede kolom van project 20, «Delfzijl» vervangen door «Eemsdelta».

Artikel 6

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in artikel 1.11, tweede lid, onderdeel b, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Appingedam, », «Delfzijl, » en «Loppersum, » en wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd «Eemsdelta, ».

Artikel 7

Met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT