Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot’s-Gravenhage, 8 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de twintigste augustus 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl ISB

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

53.640.388

53.670.100

1.923.357

3.001.976

2.997.330

– 63.636

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

10.427.882

10.427.167

24.000

– 127.651

– 127.425

– 9.846

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

10.775.855

10.802.798

26.020

– 213.865

– 218.011

0

3

Arbeidsongeschiktheid

3.878

3.878

0

– 190

– 190

0

4

Jonggehandicapten

3.386.123

3.386.123

0

– 26.841

– 26.841

22.272

5

Werkloosheid

115.743

116.911

0

9.030

9.030

0

6

Ziekte en zwangerschap

24.738

24.981

0

– 1.380

– 1.380

0

7

Kinderopvang

3.636.212

3.636.21...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT