Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 8 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Uitgegeven de twintigste augustus 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. GrapperhausWijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl. NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties eerste incidentele suppletoire begroting inzake OVS

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Artikelen

12

Hoofdwegennet

3.037.025

2.762.695

116.173

1.103.467

– 181.963

– 3.543

13

Spoorwegen

1.880.706

2.078.808

181.758

16.599

– 80.200

46.750

– 166.876

– 166.876

14

Regionaal, lokale infrastructuur

48.264

181.250

– 402

– 34.059

46

15

Hoofdvaarwegennet

973.825

994.399

154.888

178.929

32.859

– 19.414

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

921.616

451.893

46.141

– 63.675

– 137.736

– 11.739

18

Overige uitgaven en ontvangsten

2...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT