Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 7 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 7 mei, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 7 mei.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 8 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de drieëntwintigste september 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en ISB's

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

25.935.375

8.778.923

4.903.988

627.017

421.112

19.156

760.144

211.144

0

Beleidsartikelen

25.653.590

8.497.138

4.878.562

560.338

354.433

19.056

760.144

211.144

0

1

Goed...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT