Wijzigingsbesluit financiële markten 2018

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 29 november 2018 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit financiële markten BES en het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Wijzigingsbesluit financiële markten 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 17 oktober 2018, 2018-0000165261, directie Financiële Markten; Gelet op de artikelen 3A:71, derde lid, 4:9, vierde lid, 4:14, tweede lid, 4:16, derde lid en 4:20, derde lid, aanhef en onderdeel b, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht en artikel 3:17, vijfde lid, van de Wet financiële markten BES; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 november 2018, nr. W06.18.0318/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 26 november 2018, 2018-0000202078, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd als volgt: AArtikel 11, vierde lid, derde volzin, komt te luiden: Het eerstvolgende periodieke examen in het kader van permanente educatie wordt vervolgens afgelegd in de PE-periode volgend op die waarin het bijzondere examen is afgelegd. BIn de aanhef van artikel 34 vervalt in «beheerder van een icbe, of icbe» de komma.CIn artikel 38, eerste lid, onderdeel a, wordt telkens «de beheerder van de icbe, de door de beheerder beheerde maatschappij voor collectieve belegging in effecten» vervangen door «de beheerder van de icbe». DIn artikel 68a, vierde lid, wordt na «de ter zake geldende voorwaarden» ingevoegd «of een beroep te doen op andere maatregelen als bedoeld in artikel 126, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek».

ARTIKEL II

In artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt in de opsomming van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen «5:25m, eerste, tweede, vijfde en zevende lid» vervangen door «5:25m, eerste, tweede, vijfde, zesde en zevende lid».

ARTIKEL III

In artikel 4:19 van het Besluit financiële markten BES wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

  1. Het eerste lid is niet van toepassing op actiefposten in de vorm van schatkistpapier van de federale overheid van de Verenigde Staten van Amerika met een looptijd van minder dan drie maanden.

ARTIKEL IV
Artikel 7

h, tweede lid, van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft wordt gewijzigd als volgt: 1. «artikel 20, vijfde lid,» wordt vervangen door «artikel 20, vijfde lid, eerste zin,». 2. Er wordt een zin toegevoegd, luidende: Voor zover de totale waarde aan passiva minus eigen vermogen groter is dan 300.000.000 euro, wordt de hoogte van de bijdrage vermeerderd overeenkomstig het derde lid, onderdeel b, onder 1° en 2°.

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VI

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit financiële markten 2018.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnootWassenaar, 29 november 2018Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de dertiende december 2018 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

§ 1. Inleiding

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee een aantal wijzigingen wordt aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft en het Besluit financiële markten BES (Bfm BES). Met deze wijzigingen wordt o.a. voorzien in een uitzondering op de zogenoemde grote positie-regeling uit het Bfm BES. Daarnaast wordt in het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft een aanpassing aangebracht inzake de vaststelling van de hoogten van de periodieke bijdragen van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT