Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

CourtBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Abbreviated LabelGeen
Subject MatterWonen, onroerend goed, bouwrecht | Huurrecht

Geldend van 16-03-2013 t/m heden

Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte zodanig te wijzigen dat een jaarlijkse huurverhoging mede afhankelijk is van een tweede categorie huishoudinkomens van de huurder en de overige bewoners van een woonruimte;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.]

Artikel III

Indien het peiljaar, bedoeld in artikel 252a, tweede lid, onderdeel d, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, het kalenderjaar 2011 of 2012 is, wordt in onderdeel b van dat artikellid voor «de uitkomst van 108% van het twaalfvoud van het bedrag per maand, bedoeld in artikel 8 lid 1 onderdeel a van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag als geldend op 1 januari van het peiljaar» gelezen: de uitkomst van 108% van het twaalfvoud van het bedrag per maand, bedoeld in artikel 8 lid 1 onderdeel a van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, als geldend op 1 januari van het peiljaar, te verminderen met het werknemersaandeel in de premie, bedoeld in artikel 25 lid 2 van de Wet financiering sociale verzekeringen en te vermeerderen met de vergoeding ingevolge artikel 46 lid 1 van de Zorgverzekeringswet over dat bedrag.

Artikel IV

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst in overeenstemming met Onze Ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën zendt binnen drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de door deze wet gewijzigde en toegevoegde artikelen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van inkomen).]

Artikel VI

Deze wet treedt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT